اطلاعات فردی
مشخصات خانواده افزودن
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد میزان تحصیلات شغل کد ملی شماره شناسنامه نسبت
دوره های گذرانده شده مرتبط با حوزه کاری افزودن
ردیف نام دوره مدت دوره تاریخ اخذ شغل نام آموزشگاه توضیحات
زبان های خارجه افزودن

لطفا برای هر مورد یکی از مقدار خوب ،متوسط ، ضعیف را بنویسید.:

ردیف زبان خارجه مکالمه نگارش درک مطلب توضیحات
اطلاعات شغلی افزودن

شرکت یا سازمانی که تاکنون در آن ها و اطلاعات مربوطه را ذکر نمایید:.

شماره شرکت نام شرکت تاریخ شروع تاریخ خاتمه سمت آخرین حقوق درخواستی علت ترک شماره تماس