فارسی -English

آتیه مسکن - درباره ما
بانک مسکن نیز همچون برخی دیگر بانک ها اقدام به تاسیس شرکت ایته کارکنان در سال 1389 کرد.
معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت تامین آتیه مسکن
طی احکامی از سوی موسسه مدیریت همیاری اتیه امید به شرح ذیل معرفی میگردند
معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت تامین آتیه مسکن
طی احکامی از سوی موسسه مدیریت همیاری اتیه امید به شرح ذیل معرفی میگردند
اهداف

توجه به لزوم سامان بخشی به امور معیشتی و تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان بانک مسکن تفکر تشکیل شرکت تخصصی برای مدیریت وجوه متعلق به کارکنان در سال 1389 به ثمر نشست به دلایلی همچون .

1)تنزل قدرت خرید آنی

شرکت های تابعه

گروه سرمایه گذاری مسکن

گروه سرمایه گذاری مسکن

گروه سرمایه گذاری مسکن

گروه سرمایه گذاری مسکن

گروه سرمایه گذاری مسکن

گروه سرمایه گذاری مسکن