از درس خوندن لذت ببرید

نمونه سوالات پیام نور، کارشناسی، کارشناسی ارشد و استخدامی با جواب، جزوه، برنامه امتحانات پیام نور و لیست ارائه دروس پیام نور

معرفی اجمالی کتابخانه الکترونیکی تستان

نمونه سوالات پیام نور، کارشناسی، کارشناسی ارشد و استخدامی با جواب، جزوه، برنامه امتحانات پیام نور
لیست ارائه دروس پیام نور

نمونه سوالات

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ دروس داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرت درﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻧﻤﺎیید

منابع درسی

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎﺑﭽﻪtestan ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﻴﺎم ﻧﻮر درﻧﯿﻤﺴﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ

جزوات

جزوات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﭘﯿﺎم ﻧﻮرﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺰوات ﭘﯿﺎم ﻧﻮر رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ و از داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺟﺰوات ﭘﯿﺎم ﻧﻮر .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ

پیشرفت

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ دروس داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرت درﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و .اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻧﻤﺎ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ دروس داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرت درﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و .اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻧﻤﺎﺪ

اشتراک های ما

نمونه سوالات پیام نور، کارشناسی، کارشناسی ارشد و استخدامی با جواب، جزوه، برنامه امتحانات پیام نور
لیست ارائه دروس پیام نور

اشتراک برنزی

 • مطالعات چند صفحه اول جزوات و نمونه سوالات
 • دسترسی به تمام جزوات آموزشی
 • دسترسی به تمامی منابع درسی
 • دسترسی به تمامی نمونه سوالات
 • دانلود تمامی منابع درسی پیشنهادی در تمامی مقاطع

رایگان

ماهانه

اشتراک طلایی

 • مطالعات چند صفحه اول جزوات و نمونه سوالات
 • دسترسی به تمام جزوات آموزشی
 • دسترسی به تمامی منابع درسی
 • دسترسی به تمامی نمونه سوالات
 • دانلود تمامی منابع درسی پیشنهادی در تمامی مقاطع

35,000 تومان

ماهانه

اشتراک نقره ای

 • مطالعات چند صفحه اول جزوات و نمونه سوالات
 • دسترسی به تمام جزوات آموزشی
 • دسترسی به تمامی منابع درسی
 • دسترسی به تمامی نمونه سوالات
 • دانلود تمامی منابع درسی پیشنهادی در تمامی مقاطع

25,000 تومان

ماهانه